Τρίτη, 2 Δεκεμβρίου 2014

Προσλήψεις για το Καλλιτεχνικό Εργαστήρι του Δήμου Λοκρών

Ανακοίνωση υπ' αριθμ. ΣΟΧ 2/2014 για τη σύναψη Σύμβασης Εργασίας Ορισμένου Χρόνου για την παροχή υπηρεσιών, συνολικά εφτά (7) ατόμων, στο Καλλιτεχνικό Εργαστήρι του Ν.Π.Δ.Δ

Αταλάντη, 24-11-2014
Αριθμ. Πρωτ.: 102
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ  2/2014

για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για την παροχή υπηρεσιών έναντι αντιτίμου από τους ωφελουμένους

με ωρομίσθια αποζημίωση

Το Ν.Π.Δ.Δ. για τον Πολιτισμό και Αθλητισμό του Δήμου Λοκρών

Έχοντας υπόψη:
 1. Την παρ. 3 του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης» (ΦΕΚ 28 Α), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
 2. Τις διατάξεις του Ν. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007-2013» (ΦΕΚ 267 Α).
 3. Την παρ. 10 του άρθρου 21 του Ν.3731/2008 «Αναδιοργάνωση της δημοτικής αστυνομίας και ρυθμίσεις λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών» (ΦΕΚ 263 Α).
 4. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
 5. Τις διατάξεις του άρθρου ένατου του Ν. 4057/2012 «Πειθαρχικό Δίκαιο Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου» (ΦΕΚ 54 Α).
 6. Την υπ' αριθμ. πρωτ.36697/15-10-2014 ΚΥΑ για την έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την παροχή υπηρεσιών έναντι αντιτίμου από τους ωφελουμένους.
 7. Την υπ' αριθμ. 7/42/2014 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
 8. Την υπ' αριθμ. 8060/190827/1-102013 απόφαση έγκρισης του Γ.Γ. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Στερεάς Ελλάδας-Θεσσαλίας.
 9. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΦΕΚ 1120/5-5-2014)
 10. Την με αριθμ. πρωτ. 2734/5-2-2014 βεβαίωση του Προέδρου ΔΣ του Ν.Π.Δ.Δ., περί εγγραφής πιστώσεων στον προϋπολογισμό του οικ. έτους 2014, για την κάλυψη δαπάνης μισθοδοσίας του προσωπικού της με αριθμ. ΣΟΧ 1/2014 ανακοίνωσης με ανάλογη πρόβλεψης στον προϋπολογισμό επόμενων ετών.


Ανακοινώνει
Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την παροχή υπηρεσιών έναντι αντιτίμου από τους ωφελουμένους με ωρομίσθια αποζημίωση, συνολικά επτά (7)  ατόμων για την κάλυψη αναγκών του καλλιτεχνικού εργαστηρίου του Ν.Π.Δ.Δ. για τον Πολιτισμό και τον Αθλητισμό  , που εδρεύει στην Αταλάντη, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):

Ολόκληρη η ανακοίνωση ακολουθεί συνημμένη σε μορφή .pdf

1 σχόλιο:

 1. ο δημος εν ετει 2014 εχει ακομη βοθρους... και κανει προσληψεις για ... καλλιτεχνικα... καταντια

  ΑπάντησηΔιαγραφή

Παρακαλούμε γράφετε τα σχόλια σας με ελληνικούς χαρακτήρες (κεφαλαία ή μικρά). Επίσης παρακαλούμε πολύ να μην γράφετε υβριστικά σχόλια. Πάντα υπάρχει τρόπος να περιγράψετε μία κακή κατάσταση χωρίς ύβρεις.

Σχόλια με λατινικούς ή άλλους χαρακτήρες, όπως επίσης σχόλια υβριστικά και συκοφαντικά στο εξής θα διαγράφονται.

Παρακαλούμε λοιπόν τους φίλους αναγνώστες:

ΟΧΙ SPAM,
ΟΧΙ GREEKLISH,
ΟΧΙ ΠΡΟΣΒΛΗΤΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ

Παρακαλούμε επίσης τα σχόλιά σας να είναι σχετικά με την ανάρτηση.

ΣΤΑ ΕΠΩΝΥΜΑ ΑΡΘΡΑ, ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΚΑΙ ΕΠΩΝΥΜΑ ΣΧΟΛΙΑ.

______________________________________ Αρχειοθήκη αναρτήσεων ιστολογίου