Σάββατο, 4 Ιουλίου 2015

ΑΓΩΝΑΣ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΑΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ

Η προκήρυξη, η δήλωση συμμετοχής και το σχεδιάγραμμα για τον ιστιοπλοϊκό αγώνα ανοιχτής θάλασσας "Περίπλους Ανατολικής Λοκρίδας 2015" του Ναυτικού Ομίλου Αταλάντης.


I.
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΑ
«ΠΕΡΙΠΛΟΥΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΛΟΚΡΙΔΑΣ 2015»
12 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015
 
 
1. ΟΡΓΑΝΩΤΗΣ ΟΜΙΛΟΣ

Ο Ναυτικός Όμιλος Αταλάντης διοργανώνει τον ιστιοπλοϊκό αγώνα «ΠΕΡΙΠΛΟΥΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΛΟΚΡΙΔΑΣ 2015» στις 12 Ιουλίου 2015 
 
 
2. ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ 

Ο αγώνας θα διεξαχθεί στον Βόρειο Ευβοϊκό Κόλπο. 
 
 
3. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 

Η γραμματεία θα λειτουργεί στα γραφεία του ΝΟΑτ 

Τηλ.6947696591 , fax 22330-22508 

Οι ενδιαφερόμενοι Όμιλοι οφείλουν να δηλώσουν τη συμμετοχή τους στον διοργανωτή Όμιλο.
 
 
4. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 
 
Οι ιστιοδρομίες του αγώνα θα διεξαχθούν σύμφωνα με τους παρακάτω κανονισμούς όπως αυτοί ισχύουν την ημερομηνία διεξαγωγής του αγώνα: 
 
* Οι Διεθνείς Κανονισμοί Ιστιοδρομιών της I.S.A.F. 2013-2016 (RRS). 

* Ο Διεθνής Κανονισμός καταμέτρησης I.M.S. του O.R.C. 

* Ο ειδικός κανονισμός ασφαλείας για αγώνες ιστιοπλοΐας ανοικτής θαλάσσης της I.S.A.F. (Offshore Special Regulations). 

Ο αγώνας κατατάσσεται στην κατηγορία 4 του παραπάνω κανονισμού. 

Όλα τα σκάφη θα πρέπει να έχουν VHF με τα κανάλια 16 & 72. 

* Ο Διεθνής Κανονισμός Ι.Μ.S. Regulations του O.R.C. 

* Ο ειδικός Κανονισμός Αγώνων της Επιτροπής Ανοικτής Θαλάσσης της Ε.Ι.Ο. για σκάφη καταμετρημένα κατά I.M.S. και O.R.C.Club. 

* Ο Διεθνής Κανονισμός Αποφυγής Συγκρούσεων στη Θάλασσα. 

* Η παρούσα Προκήρυξη Αγώνων, οι Οδηγίες Πλου και τυχόν τροποποιήσεις τους. 
 
 
5. ΧΟΡΗΓΟΣ ΤΗΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ 

Δεν υπάρχει χορηγός της διοργάνωσης του αγώνα . 
 
 
6. ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ 
 
6.1 Ο Αγώνας κατατάσσεται στην κατηγορία C του Παραρτήματος 1 του Μέρους 2, Κανονισμός 20.3.1 (b) των Διεθνών Κανονισμών Ιστιοδρομιών της I.S.A.F. (I.S.A.F. Advertising Code) και ως εκ τούτου τα σκάφη που επιθυμούν να φέρουν ατομική διαφήμιση κατά την διάρκεια του αγώνα πρέπει να είναι σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προαναφερόμενου Κανονισμού και επιπλέον με όσα ορίζει σχετικά η Εθνική τους Αρχή. 
 
6.2 Η εφαρμογή των διατάξεων του Παραρτήματος 1, Μέρους 2, Κανονισμός 20 των Διεθνών Κανονισμών Ιστιοδρομιών της I.S.A.F., θα ισχύει από τις 8:00 π.μ. της Κυριακής 12/7/2015 έως τις 24:00 της ίδιας ημέρας. 
 
6.3 Σκάφη που φέρουν ατομική διαφήμιση πρέπει να έχουν σχετική γραπτή άδεια από την Εθνική τους αρχή και να καταθέσουν αντίγραφο της άδειας μαζί με την δήλωση συμμετοχής. 
 
 
7. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

7.1 Στον αγώνα γίνονται δεκτά σκάφη καταμετρημένα κατά I.M.S. και O.R.C Club ολικού μήκους ίσου ή μεγαλύτερου των 7 μέτρων και με έγκυρο Πιστοποιητικό Καταμετρήσεως 2015. 

7.2 Το δικαίωμα συμμετοχής για όλα τα σκάφη ορίζεται σε 0 ευρώ. 
 
 
8. ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

8.1 Οι δηλώσεις συμμετοχής πρέπει να υποβληθούν στην γραμματεία του ΝΟΑτ ,το αργότερο μέχρι το Σάββατο 11 Ιουλίου 2015 και ώρα 20:00. 
 
8.2 Οι δηλώσεις συμμετοχής πρέπει να είναι γραμμένες στο ειδικό έντυπο δηλώσεως συμμετοχής 

8.3 Κάθε δήλωση συμμετοχής θα συνοδεύεται από αντίγραφο έγκυρου πιστοποιητικού καταμέτρησης, όπως απαιτούν η Εθνική Αρχή και οι κανονισμοί της κλάσης και από το αντίτιμο του δικαιώματος συμμετοχής. 

8.4 Δεν θα γίνει δεκτή συμμετοχή σκάφους στον αγώνα, αν δεν είναι σύμφωνη με τις προϋποθέσεις των προαναφερομένων άρθρων. 

8.5 Είναι στην κρίση της Οργανωτικής Επιτροπής να δεχτεί δηλώσεις συμμετοχής και μετά την λήξη του χρονικού ορίου υποβολής. 


9. ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ & ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΩΡΑ - ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ – ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ 

- Σάββατο 11/7/2015 και ώρα 20:00 λήξη χρονικού ορίου υποβολής δήλωσης συμμετοχής.

- Κυριακή 12/7/2015: 11:00 π.μ. συγκέντρωση Κυβερνητών στα γραφεία του Ναυτικού Ομίλου Αταλάντης.

- Κυριακή 12/7/2015 και ώρα 12:00 εκκίνηση ιστιοδρομίας Σ. Αταλάντης – περίπλους Αταλαντονήσου , περίπλους σημαδούρας στον καβο των Λιβανατών ,πέρασμα από την γραμμή εκκίνησης και επανάληψη της παραπάνω διαδρομής ,τερματισμός στην ίδια γραμμή εκκίνησης. 

Απόσταση: 18 ν.μ.


10. ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΚΛΑΣΕΩΝ

Η Επιτροπή Αγώνων διατηρεί το δικαίωμα να συγχωνεύσει τις κλάσεις ανάλογα με την συμμετοχή σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς. Η συγχώνευση των κλάσεων θα δοθεί στην συνάντηση κυβερνητών. 
 
 
11. ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΟΡΘΩΣΕΩΣ ΧΡΟΝΟΥ 
 
11.1 Για τα καταμετρημένα κατά I.M.S. σκάφη θα εφαρμοσθεί το σύστημα “Time on Time”. 
 
 
12. ΣΥΣΤΗΜΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ 
 
12.1 Θα ισχύσει το σύστημα Χαμηλής Βαθμολογίας, σύμφωνα με το Παράρτημα Α4 των Διεθνών Κανονισμών Ιστιοδρομιών της I.S.A.F. 2013-2016. 
 
12.2 Στις Οδηγίες Πλου θα καθοριστεί ο τρόπος επίλυσης τυχόν ισοβαθμιών. 
 
 
13. ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΛΟΥ 
 
Οι Οδηγίες Πλου θα δοθούν στους εντεταλμένους εκπροσώπους των συμμετεχόντων σκαφών στην Συγκέντρωση Κυβερνητών. 
 
 
14.ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΚΑΦΩΝ 
 
14.1 Θα γίνει έλεγχος των σκαφών σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 30 του Κανονισμού Αγώνων της Ε.Α.Θ./Ε.Ι.Ο. 
 
14.2 Η Επιτροπή Αγώνων διατηρεί το δικαίωμα ελέγχου σκαφών απροειδοποίητα, πριν από την έναρξη της ιστιοδρομίας, και μετά τον τερματισμό της. 
 
14.3 Στην διάθεση της Επιτροπής Καταμέτρησης πρέπει να υπάρχει σε κάθε σκάφος αντίγραφο του πιστοποιητικού καταμέτρησης μαζί με την 2η σελίδα του και το πιστοποιητικό ενδιαίτησης. 
 
14.4 Ο εντεταλμένος εκπρόσωπος κάθε συμμετέχοντος σκάφους υποχρεούται πριν από την έναρξη της επιθεώρησης να καταθέσει στην Επιτροπή Ελέγχου κατάλογο των πανιών που βρίσκονται στο σκάφος. 
 
14.5 Τα σκάφη οφείλουν να χρησιμοποιούν στον αγώνα μόνο καταμετρημένα πανιά. 
 
14.6 Ο ιδιοκτήτης ή ο εντεταλμένος εκπρόσωπος κάθε συμμετέχοντος σκάφους πρέπει να γνωρίζει ότι σύμφωνα με τον κανονισμό R.R.S. 78.1 έχει την ευθύνη να διατηρεί το σκάφος σύμφωνα με τους κανονισμούς της κλάσης. 
 
 
15. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΛΗΡΩΜΑΤΟΣ 
 
15.1 Ο εντεταλμένος εκπρόσωπος κάθε συμμετέχοντος σκάφους οφείλει να καταθέσει γραπτή κατάσταση με τα ονόματα όλων των επιβαινόντων, σε ειδικό έντυπο που διατίθεται από την γραμματεία μαζί με την δήλωση συμμετοχής, το αργότερο έως τη Κυριακή 12 Ιουλίου 20145 και ώρα 9:00 π.μ. 
 
15.2 Αλλαγές στην σύνθεση των πληρωμάτων επιτρέπονται μόνον εφόσον ενημερωθεί γραπτά η Επιτροπή Αγώνων, σε ειδικό έντυπο που διατίθεται στην γραμματεία, το αργότερο 1 ώρα πριν την εκκίνηση κάθε ιστιοδρομίας. 
 
15.3 Για λόγους ασφαλείας και ευθύνης τόσο του εντεταλμένου εκπρόσωπου του σκάφους όσο και της Επιτροπής Αγώνων, η διαπίστωση λανθασμένης ή ελλιπούς κατάστασης πληρώματος μπορεί να επιφέρει ακύρωση του σκάφους στη συγκεκριμένη ιστιοδρομία. 
 
 
16. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 

Όλοι οι συμμετέχοντες στον αγώνα αποδέχονται αυτόματα ότι η Διοργανώτρια Αρχή διατηρεί το δικαίωμα επ' αόριστον, να φτιάχνει, χρησιμοποιεί και προβάλει κατά την κρίση της, κινηματογραφικές εικόνες και ζωντανές αναμεταδόσεις σε φιλμ ή βίντεο και οποιαδήποτε αναπαραγωγή τους κατά την διάρκεια και μετά τους αγώνες, χωρίς καμία οικονομική απαίτηση. 
 
 
17. ΕΥΘΥΝΗ 
 
Όλοι οι συμμετέχοντες στον αγώνα αγωνίζονται αποκλειστικά με δική τους ευθύνη. 
 
Ο ΝΟΑτ , η Οργανωτική Επιτροπή, η Επιτροπή Ενστάσεων, η Επιτροπή Αγώνων και οποιοδήποτε άλλο άτομο εμπλεκόμενο στην διοργάνωση αγώνα, δεν φέρει καμία ευθύνη για σωματική ή υλική ζημιά, τραυματισμό ή θάνατο ή ότι άλλο ήθελε συμβεί, πριν, κατά την διάρκεια ή μετά τον αγώνα. 
 
Εφιστούμε την προσοχή στον θεμελιώδη κανόνα R.R.S. 4 του Μέρους 1 των Διεθνών Κανονισμών Ιστιοδρομιών της I.S.A.F. "Απόφαση για την συμμετοχή σε ιστιοδρομία". 
 
 
18. ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΚΑΦΩΝ 
 
Όλα τα συμμετέχοντα σκάφη στον αγώνα οφείλουν να διαθέτουν έγκυρη ασφαλιστική κάλυψη έναντι τρίτων. 


19. ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΩΝ 

Η συγκέντρωση κυβερνητών θα γίνει την Κυριακή 12/7/2015: 9:00 π.μ. στα γραφεία του Ναυτικού Ομίλου Αταλάντης. 
 
 
20. ΕΠΑΘΛΑ 

20.1 Έπαθλα σκαφών καταμετρημένων κατά I.M.S.: 
 
Θα απονεμηθούν έπαθλα στον 1ο, 2ο και 3ο νικητή γενικής βαθμολογίας σκαφών I.M.S. και έως τρεις κατηγόριες ανάλογα με την συμμετοχή σκαφών. 
 
 
21. ΑΠΟΝΟΜΗ ΕΠΑΘΛΩΝ 
 
Η απονομή επάθλων στους νικητές θα γίνει μετά από απόφαση των διοργανωτών για την χρονική στιγμή και τον χώρο που θα επιλέξει. 


22. ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ Ν.Ο.Ατ.

Λαμπρινίδης Παναγιώτης Τηλ.:6947696591 (Αντιπρόεδρος )

26 Ιουνίου 2015

Η Οργανωτική Επιτροπή 


II.
Δήλωση Συμμετοχής III. 
Σχεδιάγραμμα 
Ιστιοπλοϊκού Αγώνα 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλούμε γράφετε τα σχόλια σας με ελληνικούς χαρακτήρες (κεφαλαία ή μικρά). Επίσης παρακαλούμε πολύ να μην γράφετε υβριστικά σχόλια. Πάντα υπάρχει τρόπος να περιγράψετε μία κακή κατάσταση χωρίς ύβρεις.

Σχόλια με λατινικούς ή άλλους χαρακτήρες, όπως επίσης σχόλια υβριστικά και συκοφαντικά στο εξής θα διαγράφονται.

Παρακαλούμε λοιπόν τους φίλους αναγνώστες:

ΟΧΙ SPAM,
ΟΧΙ GREEKLISH,
ΟΧΙ ΠΡΟΣΒΛΗΤΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ

Παρακαλούμε επίσης τα σχόλιά σας να είναι σχετικά με την ανάρτηση.

ΣΤΑ ΕΠΩΝΥΜΑ ΑΡΘΡΑ, ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΚΑΙ ΕΠΩΝΥΜΑ ΣΧΟΛΙΑ.

______________________________________ Αρχειοθήκη αναρτήσεων ιστολογίου