Παρασκευή, 7 Νοεμβρίου 2014

Ρύθμιση Ληξιπρόθεσμων Οφειλών προς τον Δήμο Μώλου - Αγ.Κων/νου

  
Η Οικονοµική Υπηρεσία του ∆ήµου Μώλου - Αγίου Κων/νου ενηµερώνει, ότι σε εφαρµογή του άρθρου 24 του Ν. 4304/2014 επαναφέρει σε ισχύ το άρθρο 51 του Ν.4257/2014 (ΦΕΚ 93/14.04.2014 τεύχος Α΄) «Επείγουσες ρυθµίσεις αρµοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών», προχωρεί σε ρύθµιση του συνόλου των βεβαιωµένων οφειλών που έχουν καταστεί ληξιπρόθεσµες µε βάση τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης ∆ηµοσίων Εσόδων (ΚΕ∆Ε) έως τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου (31.10.2014) συµπεριλαµβανοµένων των µισθωµάτων µε τις προσαυξήσεις εκπρόθεσµης καταβολής, τόκους υπερηµερίας ή τυχόν προβλεπόµενες λοιπές ρήτρες.
  
Συγκεκριµένα: 


1. Ληξιπρόθεσµες οφειλές προς τους δήµους δύνανται να ρυθµίζονται και να καταβάλλονται ως ακολούθως:   A. Όσες ληξιπρόθεσµες οφειλές έχουν βεβαιωθεί έως 31.12.2009 υπάγονται στις ρυθµίσεις των σχετικών διατάξεων του ν. 3801/2009.   B. Όσες ληξιπρόθεσµες οφειλές έχουν βεβαιωθεί από 1.1.2010 δύνανται να ρυθµίζονται ως ακολούθως: 

α) Εφάπαξ, µε απαλλαγή κατά ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%) από τις κατά ΚΕ∆Ε προσαυξήσεις εκπρόθεσµης καταβολής και των προστίµων.  
β) Για οφειλές µέχρι 5.000,00 ευρώ σε εικοσιτέσσερις (24) δόσεις, µε απαλλαγή κατά ποσοστό ογδόντα τοις εκατό (80%) από τις κατά ΚΕ∆Ε προσαυξήσεις εκπρόθεσµης καταβολής και των προστίµων και υπό την προϋπόθεση ότι κάθε δόση δεν είναι µικρότερη των 100 ευρώ.  
γ) για οφειλές από 5.000,01 ευρώ µέχρι 10.000,00 ευρώ σε σαράντα οκτώ (48) δόσεις µε απαλλαγή κατά ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) από τις κατά ΚΕ∆Ε προσαυξήσεις εκπρόθεσµης καταβολής και των προστίµων.  
δ) για οφειλές από 10.000,01 ευρώ µέχρι 20.000,00 ευρώ σε εβδοµήντα δύο (72) δόσεις µε απαλλαγή κατά ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30%) από τις κατά ΚΕ∆Ε προσαυξήσεις εκπρόθεσµης καταβολής και των προστίµων.  
ε) για οφειλές από 20.000,01 ευρώ και πάνω σε εκατό (100) δόσεις µε απαλλαγή κατά ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) από τις κατά ΚΕ∆Ε προσαυξήσεις εκπρόθεσµης καταβολής και των προστίµων. 

Η προθεσµία υποβολής αίτησης για την υπαγωγή στη ρύθµιση ισχύει µέχρι 30.11.2014

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε τους όρους και προϋποθέσεις ένταξης στην ρύθµιση, οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να απευθύνονται στην Οικονοµική Υπηρεσία του ∆ήµου στα Καµ. Βούρλα ή στα τηλέφωνα 22353-50022 κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλούμε γράφετε τα σχόλια σας με ελληνικούς χαρακτήρες (κεφαλαία ή μικρά). Επίσης παρακαλούμε πολύ να μην γράφετε υβριστικά σχόλια. Πάντα υπάρχει τρόπος να περιγράψετε μία κακή κατάσταση χωρίς ύβρεις.

Σχόλια με λατινικούς ή άλλους χαρακτήρες, όπως επίσης σχόλια υβριστικά και συκοφαντικά στο εξής θα διαγράφονται.

Παρακαλούμε λοιπόν τους φίλους αναγνώστες:

ΟΧΙ SPAM,
ΟΧΙ GREEKLISH,
ΟΧΙ ΠΡΟΣΒΛΗΤΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ

Παρακαλούμε επίσης τα σχόλιά σας να είναι σχετικά με την ανάρτηση.

ΣΤΑ ΕΠΩΝΥΜΑ ΑΡΘΡΑ, ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΚΑΙ ΕΠΩΝΥΜΑ ΣΧΟΛΙΑ.

______________________________________ Αρχειοθήκη αναρτήσεων ιστολογίου