Σάββατο, 14 Ιουνίου 2014

ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ: Ανακοίνωση Πρόσληψης Ναυαγοσωστών


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                               ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ             

ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ                                                                                    
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

 Αταλάντη,  12- 6-2014

Αριθ. Πρωτ.:  11529


Ο ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ

Α ν α κ ο ι ν ώ ν ε ι 


Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τεσσάρων (4) ατόμων ΠΕ ήΔΕ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΕΣ  με διάρκεια απασχόλησης δύο (2)μηνών.

Ο Δήμος Λοκρών Ν.Φθιώτιδας ύστερα από την αριθ. 4/91/2014 (ΑΔΑ:ΒΙΗΜΩΛΤ-2ΒΛ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και την αριθ. 3761/74436/2-5-2014 (ΑΔΑ:ΒΙΦ1ΟΡ1Ο-Β6Ξ) εγκριτική της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας, ανακοινώνει ότι θα προσλάβει τέσσερα (4) άτομα ειδικότηταςΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΩΝ, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, δίμηνης διάρκειας, για την κάλυψη αναγκών του Δήμου μας, λόγω των υποχρεώσεων που απορρέουν από τη νομοθεσία για τις παραλίες με τηνΓΑΛΑΖΙΑ ΣΗΜΑΙΑ και την μεγαλύτερη επισκεψιμότητα, για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών, εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 206 του Νόμου 3584/2007, καθώς και τις διατάξεις της περιπτ. ιε της παρ. 2 του άρθρου 14 του Νόμου 2190/1994 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 του Ν.3812/2009.      
         ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:


Α΄ : ΓΙΑ ΠΕ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΕΣ
ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
α)Πτυχίο ή δίπλωμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού ειδικότητας Κολύμβησης ή Υδατοσφαίρισης ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ  της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής , αντίστοιχης ειδικότητας.                                             

β)Δίπλωμα και Άδεια ναυαγοσώστη, εκδιδόμενη από τη Λιμενική Αρχή.

Β΄ : ΓΙΑ ΔΕ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΕΣ                  
 ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
α)Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της της αλλοδαπής, ανεξαρτήτως ειδικότητας.
β)Δίπλωμα και Άδεια ναυαγοσώστη, εκδιδόμενη από τη Λιμενική Αρχή.
ΠΡΟΣΟΝΤΑ  Α ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ
α)Απολυτήριος τίτλος υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτήριος τριταξίου γυμνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το1980 απολυτήριο δημοτικού σχολείου) ή ισοδύναμος τίτλος κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.Δ. 580/1970 ή απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν.2817/2000 της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής.                                                                                          

β)Δίπλωμα και Άδεια ναυαγοσώστη από τη Λιμενική Αρχή.

ΟΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑΣ ΑΠΟ 18 ΕΩΣ 45 ΕΤΩΝ
  Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να καταθέσουν αίτηση με τα ανωτέρω δικαιολογητικά προ-σόντων και με φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Λοκρών – Γραφείο Προσωπικού  Πλ.Δημαρχείου, ΤΚ  352 00 ΑΤΑΛΑΝΤΗ,τηλ:22330-22374 & 2233350338  και αρμόδιοι για την παραλαβή είναι οι υπάλληλοι κ.Πάσσα Μαρία και Κων/νος Δημητρίου κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων πέντε (5) ημερών αρχομένης από την επόμενη της ανάρτησής της στο χώρο ανακοινώσεων του Δήμου μας .

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΟΚΡΩΝ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΛ. ΛΙΟΛΙΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλούμε γράφετε τα σχόλια σας με ελληνικούς χαρακτήρες (κεφαλαία ή μικρά). Επίσης παρακαλούμε πολύ να μην γράφετε υβριστικά σχόλια. Πάντα υπάρχει τρόπος να περιγράψετε μία κακή κατάσταση χωρίς ύβρεις.

Σχόλια με λατινικούς ή άλλους χαρακτήρες, όπως επίσης σχόλια υβριστικά και συκοφαντικά στο εξής θα διαγράφονται.

Παρακαλούμε λοιπόν τους φίλους αναγνώστες:

ΟΧΙ SPAM,
ΟΧΙ GREEKLISH,
ΟΧΙ ΠΡΟΣΒΛΗΤΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ

Παρακαλούμε επίσης τα σχόλιά σας να είναι σχετικά με την ανάρτηση.

ΣΤΑ ΕΠΩΝΥΜΑ ΑΡΘΡΑ, ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΚΑΙ ΕΠΩΝΥΜΑ ΣΧΟΛΙΑ.

______________________________________ Αρχειοθήκη αναρτήσεων ιστολογίου