Πέμπτη, 9 Ιουνίου 2016

Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν.ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ: Κανονισμός Ξυλείας - Εγγραφή στο Μητρώο Φορέων Εκμετάλλευσης & Εμπόρων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ – ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ & ΑΓΡΟΤ. ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΡΧΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΞΥΛΕΙΑΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ.: 2231053021
Ηλεκτρ.Δ/νση: ddasonfthiot@apdthest.gov.gr 

  
Σε εφαρμογή του ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΞΥΛΕΙΑΣ της  ΕΕ  αριθ.995/2010,  σας υπενθυμίζουμε ότι η εγγραφή κάθε φυσικού ή νομικού πρόσωπου, που δραστηριοποιείται στα πλαίσια εφαρμογής του Κανονισμού, είναι υποχρεωτική  με καταληκτική ημερομηνία εγγραφής την 28η Ιουνίου 2016.
  
Για να προσδιορίσει κάθε ενδιαφερόμενος αν τα προϊόντα που διαθέτει στην αγορά είτε ως φορέας εκμετάλλευσης είτε ως έμπορας εμπίπτουν στον κανονισμό, θα πρέπει να συμβουλευτεί την συνδυασμένη ονοματολογία και τους αντίστοιχους κωδικούς προϊόντων, που παρατίθεται στο παράρτημα Ι του κανονισμού του Συμβουλίου (ΕΟΚ) 2658/87, όπως τροποποιήθηκε με το ΚΑΝ1001/2013.
  
Πρέπει να τονιστεί ότι Φορέας εκμετάλλευσης είναι αυτός που για πρώτη φορά θέτει στην αγορά της ΕΕ προϊόντα ξυλείας (των κατηγοριών που αναφέρει ο κανονισμός ξυλείας). Στην κατηγορία αυτή ανήκουν και οι εισαγωγείς ξυλείας από το εξωτερικό (από κράτη μη μέλη της ΕΕ).
  
Ενώ ως Έμπορας ορίζεται αυτός που πραγματοποιεί αγοραπωλησίες ξυλείας ή προϊόντα ξυλείας που έχουν ήδη διατεθεί στην εσωτερική αγορά και που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Κανονισμού.
  
Για την εγγραφή των υπόχρεων (Φορέων εκμετάλλευσης ή εμπόρων) στα Περιφερειακό Μητρώο Φορέων Εκμετάλλευσης & Εμπόρων δεν υπάρχει οικονομική επιβάρυνση, ενώ για την μην υποβολή αίτησης εγγραφής των υπόχρεων (Φορέων εκμετάλλευσης ή εμπόρων) εντός της ορισθείσας προθεσμίας προβλέπεται η επιβολή διοικητικού προστίμου ύψους επτακοσίων (700) ευρώ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 9 παρ.4 της β)σχετικής ΚΥΑ καθώς και για κάθε περίπτωση μη εφαρμογής της ΚΥΑ.
  
Για να εγγραφεί κάθε υπόχρεος στο κατά περίπτωση Μητρώο οφείλει να υποβάλλει αίτηση ως την 28η Ιουνίου 2016 στην αρμόδια ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΡΧΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΞΥΛΕΙΑΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ, (1ο χλμ ΝΕΟ Λαμίας-ΑΘηνών , Λαμία).
  
Δυνατότητα ενημέρωσης από το ειδικό δικτυακό τόπο του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας www.ypeka.gr (ΔΑΣΗ / ΔΙΕΘΝΗ ΘΕΜΑΤΑ–ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ/ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ FLEGT).
  

Μ.Μ.Ε. ΠΕ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ                                                                                                   

Ο Δ/ΝΤΗΣ ΔΑΣΩΝ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

Γώγουλος Δημήτριος     
Δασολόγος            


Ακολουθεί το ενημερωτικό δελτίο για τον Κανονισμό Ξυλείας:ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΞΥΛΕΙΑΣ
995/2010

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ


Ο Κανονισμός Ξυλείας 995/2010 της Ε.Ε. αντιμετωπίζει το εμπόριο παράνομα υλοτομημένης ξυλείας και προϊόντων ξυλείας και καθιστά αδίκημα την διοχέτευση παράνομης ξυλείας ή προϊόντων ξυλείας στην αγορά της ΕΕ.

Τέθηκε ουσιαστικά σε εφαρμογή στη χώρα μας με την έκδοση, και δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, της Κοινής Υπουργικής  Απόφασης (ΚΥΑ)  αριθ. 134627/5835/23-12-2015  (ΦΕΚ 2872/B’/29-12-2015)

Εφαρμόζεται στην ξυλεία και στα προϊόντα ξυλείας που παράγονται στην ΕΕ, αλλά και σε εκείνα που εισάγονται από το εξωτερικό και διαχωρίζει όσους πραγματοποιούν συναλλαγές ξυλείας και προϊόντων ξυλείας σε δύο κατηγορίες:

α. Φορείς εκμετάλλευσης: Οι φορείς εκμετάλλευσης είναι εκείνοι που διαθέτουν ξυλεία ή προϊόντα ξυλείας για πρώτη φορά στην αγορά της ΕΕ (Δηλαδή αναφέρεται σε εισαγωγή από χώρα μη μέλος της Ε.Ε. αλλά και στην διάθεση στην αγορά για πρώτη φορά παραγόμενης ξυλείας εντός της Ε.Ε).

Οι φορείς εκμετάλλευσης επωμίζονται το μεγαλύτερο μέρος της ευθύνης, σ’ αυτούς εναπόκειται να ελαχιστοποιούν τις πιθανότητες το ξύλο να προέρχεται ή να παράγεται από παράνομα υλοτομημένες πηγές. Αυτό σημαίνει ότι οφείλουν να εφαρμόζουν ένα σύστημα διαχείρισης κινδύνου που αποκαλείται «σύστημα δέουσας επιμέλειας»

β. Έμποροι: Οι έμποροι, δηλαδή όσοι  πραγματοποιούν αγοραπωλησίες ξυλείας ή προϊόντων ξυλείας που έχουν ήδη διατεθεί στην εσωτερική αγορά, υποχρεούνται απλώς να τηρούν αρχεία των προμηθευτών και των πελατών τους ώστε να διευκολύνεται η ιχνηλασιμότητα της ξυλείας.

Η νομοθεσία εφαρμόζεται σε ένα ευρύ φάσμα ξυλείας και προϊόντων ξυλείας. Εντούτοις, δεν καλύπτει το σύνολο της ξυλείας και των προϊόντων ξυλείας.

Ενδεικτικά αναφέρονται κάποια προϊόντα όπως: καυσόξυλα σε κυλίνδρους, κούτσουρα, στρωτήρες, σανίδες, πηχάκια, ακατέργαστη ξυλεία, κόντρα πλακέ, πλάκες OSB, ινοσανίδες, κορνίζες, κιβώτια, βαρέλια, έπιπλα από ξύλο κ.α. Αναλυτικά το σύνολο των προϊόντων που υπάγονται στον κανονισμό 995/2010, μπορείτε να δείτε στο παράρτημα του Κανονισμού.

Ως πρώτο βήμα εφαρμογής του Κανονισμού στην χώρα μας είναι η εγγραφή όλων των Φορέων εκμετάλλευσης και των Εμπόρων στα αντίστοιχα Μητρώα που τηρούνται στις κατά τόπους Διευθύνσεις Δασών.

 Τονίζουμε ότι η καταληκτική ημερομηνία εγγραφής στα Μητρώα είναι η 28η Ιουνίου 2016 και ότι η μη εγγραφή επισύρει πρόστιμο 700 ευρώ.
Στον Νομό Φθιώτιδας αρμόδια για την τήρηση των Μητρώων και την εφαρμογή του Κανονισμού είναι η Διεύθυνση Δασών Ν. Φθιώτιδας (Ταχ. Δ/νση: 1ο χιλ. Ν.Ε.Ο Λαμίας Αθηνών, Τηλ. Επικοιν. 22310 – 53021)

Για την χώρα μας οι προβλεπόμενες κυρώσεις σε περίπτωση μη τήρησης του Κανονισμού περιλαμβάνουν:

·       Πρόστιμο από 5.000 έως 50.000 ευρώ στην περίπτωση μη τήρησης Συστήματος Δέουσας Επιμέλειας από τους Φορείς Εκμετάλλευσης.
·       Πρόστιμο από 5.000 έως 50.000 ευρώ στην περίπτωση μη τήρησης Συστήματος Ιχνηλασιμότητας από τους Φορείς Εκμετάλλευσης και τους Εμπόρους.
·       Τα παραπάνω πρόστιμα διπλασιάζονται ή και τριπλασιάζονται στην περίπτωση υποτροπής εντός πενταετίας.
·       Ποινικές και διοικητικές κυρώσεις για τη διάθεση στην αγορά παράνομα υλοτομημένης ξυλείας ή προϊόντα αυτής, καθώς και για την περίπτωση άρνησης ή παρακώλυσης διενέργειας των ελέγχων τήρησης του κανονισμού 995/2010, από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα.
·       Οι ως άνω κυρώσεις επιβάλλονται ανεξάρτητα από την επιβολή άλλων κυρώσεων που τυχόν προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία.

Για  αναλυτικές πληροφορίες που αφορούν το ρυθμιστικό πλαίσιο του Κανονισμού Ξυλείας  μπορείτε να απευθύνεστε στην Δ/νση Δασών Ν. Φθιώτιδας ( αρμόδιοι υπάλληλοι: Ιωάννα Γκιλεφέση και Κων/νος Διαμαντής)
Επίσης πληροφορίες μπορείτε να βρείτε και στην ιστοσελίδα: http://www.ypeka.gr/Default.aspx?tabid=587&language=el-GR

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλούμε γράφετε τα σχόλια σας με ελληνικούς χαρακτήρες (κεφαλαία ή μικρά). Επίσης παρακαλούμε πολύ να μην γράφετε υβριστικά σχόλια. Πάντα υπάρχει τρόπος να περιγράψετε μία κακή κατάσταση χωρίς ύβρεις.

Σχόλια με λατινικούς ή άλλους χαρακτήρες, όπως επίσης σχόλια υβριστικά και συκοφαντικά στο εξής θα διαγράφονται.

Παρακαλούμε λοιπόν τους φίλους αναγνώστες:

ΟΧΙ SPAM,
ΟΧΙ GREEKLISH,
ΟΧΙ ΠΡΟΣΒΛΗΤΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ

Παρακαλούμε επίσης τα σχόλιά σας να είναι σχετικά με την ανάρτηση.

ΣΤΑ ΕΠΩΝΥΜΑ ΑΡΘΡΑ, ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΚΑΙ ΕΠΩΝΥΜΑ ΣΧΟΛΙΑ.

______________________________________ Αρχειοθήκη αναρτήσεων ιστολογίου