Πέμπτη, 11 Σεπτεμβρίου 2014

ΚΑΜΕΝΑ ΒΟΥΡΛΑ: Ορίστηκαν οι Αντιδήμαρχοι και οι αρμοδιότητες τους από τον Ι.Συκιώτη


Τους νέους Αντιδημάρχους του, όρισε με απόφασή του ο νεοεκλεγείς Δήμαρχος του Δήμου Μώλου - Αγ. Κων/νου, κος Ιωάννης Συκιώτης.

Αντιδήμαρχοι ορίστηκαν, ο κος Μακρυνίτσας, ο κος Παντράς,  ο κος Τριανταφύλλης και τέλος, όπως ήταν αναμενόμενο, η κα Μπεζάτη.

Σύμφωνα με την απόφαση του ο Δημάρχος Μώλου - Αγ.Κων/νου αναλυτικά ορίζει:


Α.        Τον κ. Μακρυνίτσα Δημήτριο, κατά τόπον Αντιδήμαρχο  για τη Δημοτική Ενότητα Καμένων Βούρλων και του μεταβιβάζει  τις παρακάτω αρμοδιότητες
α. καθ’ ύλην τις παρακάτω αρμοδιότητες:
·        Ευθύνη και συντονισμό  θεμάτων  κοιμητηρίων
·        Αρμοδιότητες χορήγησης  αδειών  εμπορικών  και γενικών επιχειρηματικών δραστηριοτήτων
·        Αρμοδιότητες Γραφείου Απασχόλησης και Τουρισμού
·        Αρμοδιότητες γραφείου συντήρησης πρασίνου – κοινοχρήστων χώρων Δημοτικής Ενότητας Καμένων Βούρλων
·        Αρμοδιότητες Γραφείου Πολεοδομίας
·        Αρμοδιότητες θεμάτων Δημοτικής Περιουσίας
·        Αρμοδιότητες θεμάτων Ιαματικών Πηγών
·        Ευθύνη και συντονισμό θεμάτων  που σχετίζονται με τη λειτουργία παιδικών χαρών και των συναφών  χώρων
·        Ευθύνη και συντονισμό  θεμάτων υγιεινής και ασφάλειας εργαζομένων
·        Ευθύνη και συντονισμό  θεμάτων ύδρευσης άρδευσης
·        Ευθύνη και συντονισμό θεμάτων οδοσήμανσης
·        Ευθύνη και συντονισμό θεμάτων  Ηλεκτροφωτισμού
β. Κατά τόπο τις αρμοδιότητες στη δημοτική  ενότητα Καμένων Βούρλων:
α) Έχει την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη δημοτική ενότητα.β) Παρακολουθεί την εξέλιξη των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη δημοτική ενότητα.γ) Μεριμνά για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στη δημοτική ενότητα.δ) Υπογράφει, βεβαιώσεις (πλην βεβαιώσεων μόνιμης κατοικίας), πιστοποιητικά που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της δημοτικής ενότητας Καμένων Βούρλωνε) Συνεργάζεται με τους προέδρους των τοπικών και δημοτικών κοινοτήτων και τους εκπροσώπους των τοπικών κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.στ) την εξυπηρέτηση και ενημέρωση των Πολιτών για θέματα της δημοτικής ενότητας Καμένων Βούρλωνζ) την τέλεση πολιτικών γάμων στη δημοτική ενότητα Καμένων Βούρλων, σε περίπτωση απουσίας του Δημάρχου Β.        Τον  κ. Παντρά Χρήστο  κατά τόπον Αντιδήμαρχο για τη Δημοτική Ενότητα Μώλου και του μεταβιβάζει  τις παρακάτω αρμοδιότητες:
α. καθ’ ύλην τις παρακάτω αρμοδιότητες:
·        Θέματα Αγροτικής Ανάπτυξης
·        Θέματα Συντήρησης  οχημάτων
·        Εποπτεία και ευθύνη  για την υλοποίηση των προγραμμάτων Βιβλιοθήκης
·        Εποπτεία και  ευθύνη επί θεμάτων πολιτικής προστασίας
·        Ευθύνη και συντονισμό θεμάτων  καθαριότητας
·        Ευθύνη και συντονισμό θεμάτων ύδρευσης άρδευσης
·        Ευθύνη και συντονισμό θεμάτων οδοσήμανσης
·        Ευθύνη και συντονισμό θεμάτων  Ηλεκτροφωτισμού
β. Κατά τόπο τις αρμοδιότητες στη δημοτική  ενότητα Μώλου:
α) Έχει την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη δημοτική ενότητα.β) Παρακολουθεί την εξέλιξη των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη δημοτική ενότητα.γ) Μεριμνά για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στη δημοτική ενότητα.δ) Υπογράφει, βεβαιώσεις (πλην βεβαιώσεων μόνιμης κατοικίας), πιστοποιητικά που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της δημοτικής ενότητας Μώλουε) Συνεργάζεται με τους προέδρους των τοπικών και δημοτικών κοινοτήτων και τους εκπροσώπους των τοπικών κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.στ) την εξυπηρέτηση και ενημέρωση των Πολιτών για θέματα της δημοτικής ενότητας Μώλουζ) την τέλεση πολιτικών γάμων στη δημοτική ενότητα Μώλου, σε περίπτωση απουσίας του Δημάρχου
 Γ.        Τον  κ. Τριανταφύλλη Νικόλαο κατά τόπον Αντιδήμαρχο για τη Δημοτική Ενότητα  Αγίου Κων/νου και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:     
α. καθ’ ύλην τις παρακάτω αρμοδιότητες:
·        Ευθύνη και συντονισμό θεμάτων που σχετίζονται με Λαϊκές Αγορές – Περίπτερα- άδειας  υπαίθριου – πλανόδιου εμπορίου
·        Ευθύνη  θεμάτων που αφορούν εν γένει   τον Αθλητισμό και τη λειτουργία των αθλητικών υποδομών και εγκαταστάσεων του Δήμου
·        Ευθύνη και συντονισμό θεμάτων  που αφορούν τα αδέσποτα ζώα
·        Ευθύνη και συντονισμό θεμάτων ύδρευσης άρδευσης
·        Ευθύνη και συντονισμό θεμάτων οδοσήμανσης
·        Ευθύνη και συντονισμό θεμάτων  Ηλεκτροφωτισμού
β. Κατά τόπο τις αρμοδιότητες στη δημοτική  ενότητα Αγίου Κων/νου:
α) Έχει την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη δημοτική ενότητα.β) Παρακολουθεί την εξέλιξη των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη δημοτική ενότητα.γ) Μεριμνά για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στη δημοτική ενότητα.δ) Υπογράφει, βεβαιώσεις (πλην βεβαιώσεων μόνιμης κατοικίας), πιστοποιητικά που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της δημοτικής ενότητας Αγίου Κων/νουε) Συνεργάζεται με τους προέδρους των τοπικών και δημοτικών κοινοτήτων και τους εκπροσώπους των τοπικών κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.στ) την εξυπηρέτηση και ενημέρωση των Πολιτών για θέματα της δημοτικής ενότητας Αγίου Κων/νουζ) την τέλεση πολιτικών γάμων στη δημοτική ενότητα Αγίου Κων/νου , σε περίπτωση απουσίας του Δημάρχου Δ. Την  κ.  Μπεζάτη Ευφροσύνη, καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο και της μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:
α. καθ’ ύλην τις παρακάτω αρμοδιότητες:
·        Θέματα Προμηθειών
·        Θέματα Διαφάνειας , προγράμματος Διαύγεια
·        Ευθύνη και συντονισμό θεμάτων που αφορούν τους Παιδικούς Σταθμούς
·        Ευθύνη και συντονισμό  των οργάνων και διαδικασιών διαβούλευσης
·        Αρμοδιότητες γραφείου κοινωνικής πολιτικής  και Πολιτικών Ισότητας  των φύλλων
·        Αρμοδιότητες σε θέματα παιδείας και δια βίου μάθησης
·        Αρμοδιότητες Γραφείου Δημοτικής Κατάστασης , Ληξιαρχείου  και Αλλοδαπών
·        Αρμοδιότητες Αυτοτελούς τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών
 3. Στην περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Αντιδημάρχου τις αρμοδιότητες ασκεί ο Δήμαρχος.
Τις κατά τόπον αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου κ. Μακρυνίτσα Δημήτριου που απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Παντράς Χρήστος.
Τις κατά τόπον αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου κ. Παντρά Χρήστου  που απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Τριανταφύλλης ΝικόλαοςΤις κατά τόπον αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου κ. Τριανταφύλλη Νικολάου που απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Μακρυνίτσας Δημήτριος 4. Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντα του ορίζεται να ασκεί η Αντιδήμαρχος κα Μπεζάτη Ευφροσύνη, που αναπληρώνει το Δήμαρχο, και όταν αυτή απουσιάζει ή κωλύεται τα καθήκοντα του Δημάρχου θα ασκούνται από τον Αντιδήμαρχο κ. Παντρά Χρήστο
 5. Η παρούσα απόφαση να δημοσιευτεί μια φορά  σε μία ημερήσια εφημερίδα του νομού και
να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου. 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλούμε γράφετε τα σχόλια σας με ελληνικούς χαρακτήρες (κεφαλαία ή μικρά). Επίσης παρακαλούμε πολύ να μην γράφετε υβριστικά σχόλια. Πάντα υπάρχει τρόπος να περιγράψετε μία κακή κατάσταση χωρίς ύβρεις.

Σχόλια με λατινικούς ή άλλους χαρακτήρες, όπως επίσης σχόλια υβριστικά και συκοφαντικά στο εξής θα διαγράφονται.

Παρακαλούμε λοιπόν τους φίλους αναγνώστες:

ΟΧΙ SPAM,
ΟΧΙ GREEKLISH,
ΟΧΙ ΠΡΟΣΒΛΗΤΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ

Παρακαλούμε επίσης τα σχόλιά σας να είναι σχετικά με την ανάρτηση.

ΣΤΑ ΕΠΩΝΥΜΑ ΑΡΘΡΑ, ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΚΑΙ ΕΠΩΝΥΜΑ ΣΧΟΛΙΑ.

______________________________________ Αρχειοθήκη αναρτήσεων ιστολογίου