Δευτέρα, 24 Φεβρουαρίου 2014

Διευκρινήσεις από το Δήμο Λοκρών για το θέμα της ΜΚΟ «ΚΜΟΠ» ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ
                                                                                                Αταλάντη 24-02-2014

Σε απάντηση ασαφών και υπονομευτικών σχολίων, ανώνυμων σχολιαστών, παραθέτουμε την πρόσκληση του Υπουργείου Εργασίας κι ένα σύντομο Ιστορικό για το τι σημαίνει ΚΜΟΠ, που προφανέστατα δεν έχει καμία σχέση με ΜΚΟ, όπως αναφέρεται από σχετικό δημοσίευμα. 

Και το βασικότερο, 60 άτομα απασχολήθηκαν (Ανακοίνωση υπ΄αριθμ. KOX 6804/1/2012) μέσα από αυτό το πρόγραμμα, σ΄αυτούς τους καιρούς που η ανεργία μαστίζει. 

Ας είμαστε λοιπόν πιο φειδωλοί και λιγότερο ακυρωτικοί στην όποια προσπάθεια γίνεται, προς όφελος της κοινωνίας.Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης
Γενική Γραμματεία Διαχείρισης Κοινοτικών και Άλλων Πόρων
Αθήνα, 21 Μαρτίου 2012 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Σας γνωρίζουμε ότι στις 14 Μαρτίου 2012 εκδόθηκε η αριθμ. 49 Πρόσκληση προς Φορείς Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα ως Δυνητικούς Δικαιούχους στο πλαίσιο του προγράμματος «Κοινωνικές Δομές Άμεσης Αντιμετώπισης της Φτώχειας».
Η Πρόσκληση αφορά στη δημιουργία νέων ή τη συνέχιση λειτουργίας υφιστάμενων κοινωνικών δομών άμεσης αντιμετώπισης της φτώχειας (Κοινωνικά παντοπωλεία, Κοινωνικά φαρμακεία, Ανοιχτό κέντρο ημερήσιας υποδοχής αστέγων, Υπνωτήριο, Δομή παροχής Συσσιτίων, Δημοτικός Λαχανόκηπος, Τράπεζα χρόνου, Γραφεία Διαμεσολάβησης).
Οι Δομές αυτές θα λειτουργήσουν από Εταιρικά Κοινωνικά Σχήματα στα οποία θα συμμετέχουν:
-      Φορείς Μη Κερδοσκοπικού χαρακτήρα (ως δυνητικοί Δικαιούχοι)
-      ΟΤΑ α’ βαθμού και ΝΠΔΔ με δραστηριότητες στην υλοποίηση δράσεων κοινωφελούς χαρακτήρα (ως Συμπράττοντες φορείς).
Περισσότερες πληροφορίες καθώς και το αναλυτικό κείμενο της πρόσκλησης είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα http://www.epanad.gov.gr (ενότητα «Νέα & Ανακοινώσεις»).
Ειδικότερα, Δικαιούχοι των πράξεων της Πρόσκλησης δύνανται να είναι Φορείς Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα (Σωματεία, Ιδρύματα, Εταιρίες Αστικού Δικαίου,  Συνδικαλιστικές Οργανώσεις, Επαγγελματικές Ενώσεις, ΝΠΙΔ που δεν εντάσσονται στο μητρώο φορέων Γενικής Κυβέρνησης), οι οποίοι πληρούν σωρευτικά τις παρακάτω προϋποθέσεις :
-       Διαθέτουν νομική προσωπικότητα, η οποία αποδεικνύεται από νόμιμα δημοσιευμένο καταστατικό και λοιπά νομιμοποιητικά έγγραφα.
-       Στο καταστατικό τους προβλέπεται η υλοποίηση δραστηριοτήτων κοινωφελούς / κοινωνικού χαρακτήρα (Κοινωνική ένταξη, Κοινωνικές υπηρεσίες, Αντιμετώπιση της φτώχειας, Στήριξη της εργασίας)
-       Λειτουργούν αποδεδειγμένα - και για τουλάχιστον τρία (3) έτη - πριν από την υποβολή της πρότασής τους στην Πρόσκληση.
-       Δεν έχουν κερδοσκοπικό χαρακτήρα.
-       Είναι ασφαλιστικά και φορολογικά ενήμεροι.
-       Διαθέτουν εμπειρία υλοποίησης και διαχείρισης εθνικών ή/και ευρωπαϊκών προγραμμάτων συναφών με το αντικείμενο της Πρόσκλησης
-       Διαθέτουν πραγματική έδρα ή παράρτημα στην περιοχή υλοποίησης του Σχεδίου Δράσης, με οργανωμένο χώρο εργασίας, ο οποίος πληροί βασικές υλικοτεχνικές προδιαγραφές σύγχρονου περιβάλλοντος εργασίας.
-       Διαθέτουν διαχειριστική επάρκεια τύπου Γ’ ή υποβάλλουν σχετικό φάκελο προς επιβεβαίωσή της, στο πλαίσιο της Πρόσκλησης ή διαθέτουν διαχειριστική επάρκεια τύπου Β’ για υλοποίηση πράξεων με ίδια μέσα και περιγραφή της διαδικασίας επιλογής ωφελουμένων.
-       Δεν συμμετέχουν με ποσοστό μεγαλύτερο του 49% στην εταιρική σύνθεσή τους ΟΤΑ, φορείς του Δημοσίου και του ευρύτερου Δημόσιου τομέα.
-       Αποδεικνύουν την εμπλοκή τους στην τοπική κοινωνία της περιοχής όπου δραστηριοποιούνται, με σχετικά δημοσιεύματα ή άλλο υλικό τεκμηρίωσης.
-       Διαθέτουν εργαλεία κοινωνικής λογοδοσίας (ετήσιος οικονομικός και κοινωνικός απολογισμός δράσεων δημοσιευμένος ή αναρτημένος στην ιστοσελίδα του φορέα)
-       Συμμετέχουν σε εθνικά και ευρωπαϊκά δίκτυα.
Δεν δύνανται να είναι Δικαιούχοι των πράξεων της εν λόγω Πρόσκλησης:
-       Πολιτικά κόμματα και παρατάξεις
-       Κυβερνητικοί οργανισμοί και Νομικά Πρόσωπα (ιδιωτικού ή Δημοσίου Δικαίου) εποπτευόμενα από το Κράτος
-       Εμπορικές επιχειρήσεις οποιασδήποτε μορφής
-       ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού και τα νομικά τους πρόσωπα
-       Αθλητικά σωματεία και σύλλογοι
-       Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης.
Όσοι φορείς διαθέτετε τις παραπάνω προϋποθέσεις και ενδιαφέρεστε να συμμετάσχετε στο Πρόγραμμα «Κοινωνικές Δομές Άμεσης Αντιμετώπισης της Φτώχειας», καλείστε να συμπληρώσετε, μέχρι την Τρίτη 27 Μαρτίου 2012, την ηλεκτρονική Φόρμα Φορέα Κοινωνικών Δράσεων που βρίσκεται στην ιστοσελίδα του ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού»  www.epanad.gov.gr
Σημειώνεται ότι είναι σημαντική η έγκαιρη, πλήρης και ακριβής συμπλήρωση της ηλεκτρονικής Φόρμας προκειμένου να κληθείτε σε συνάντηση εργασίας και διαλόγου για την αποτελεσματική οργάνωση της εφαρμογής του προγράμματος.

Η Γενική Γραμματέας  
Διαχείρισης Κοινοτικών και Άλλων Πόρων 
Άννα Δαλλαπόρτα

     ΚΜΟΠ


Το ΚΜΟΠ είναι μη κυβερνητική oργάνωση που ιδρύθηκε το 1977 με σκοπό τη στήριξη ατόμων που απειλούνται ή διαβιούν κάτω από συνθήκες κοινωνικού αποκλεισμού, την παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών για την κοινωνική και επαγγελματική επανένταξη ανέργων και ατόμων που ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες, την ανάπτυξη υποβαθμισμένων περιοχών, την επιστημονική έρευνα και την παροχή τεχνογνωσίας σε θέματα κοινωνικής πολιτικής.

Το 1977 το ΚΜΟΠ αναγνωρίζεται από τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών ως συνεργαζόμενη οργάνωση και το 1978 από το Υπουργείο Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ως «ειδικώς φιλανθρωπικό». Το 1995 πιστοποιείται από το Υπουργείο Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ως φορέας υλοποίησης ολοκληρωμένων προγραμμάτων του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Καταπολέμηση του Αποκλεισμού από την Αγορά Εργασίας» ενώ το 1998 πιστοποιείται από το Εθνικό Κέντρο Πιστοποίησης ως φορέας παροχής Συνοδευτικών και Υποστηρικτικών Υπηρεσιών. Τέλος το 2006 πιστοποιείται ως φορέας υλοποίησης προγραμμάτων αναπτυξιακής συνεργασίας από την Υπηρεσία Διεθνούς Αναπτυξιακής Συνεργασίας  (Υ.Δ.Α.Σ.) του Υπουργείου Εξωτερικών. 

Στη διάρκεια της λειτουργίας του, το ΚΜΟΠ έχει υλοποιήσει ένα μεγάλο αριθμό προγραμμάτων σε συνεργασία  με  εθνικούς, ευρωπαϊκούς  και διεθνείς φορείς.  Στα μεγάλα έργα που έχει αναλάβει,  συγκαταλέγονται: ο σχεδιασμός και η λειτουργία των πρώτων Κέντρων Ανοικτής Περίθαλψης Ηλικιωμένων (ΚΑΠΗ) σε διάφορες περιοχές της Αττικής (1979 – 1983) σε συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας και η εφαρμογή πιλοτικού προγράμματος υποδοχής και στήριξης προσφύγων στο Αιγάλεω και στο Άνω Καλαμάκι Αττικής με τη χρηματοδότηση του Παγκόσμιου Συμβουλίου Εκκλησιών (1978 – 1992).  Την περίοδο 1989-92 συνεργάζεται ως βασικός εταίρος, στο 3ο Πρόγραμμα Καταπολέμησης της Φτώχειας που εφαρμόστηκε στο Πέραμα Αττικής. Σε όλη τη διάρκεια της δεκαετίας του 1990 υλοποιεί μεγάλο αριθμό προγραμμάτων καταπολέμησης κοινωνικού αποκλεισμού και παροχής Συνοδευτικών και Υποστηρικτικών Υπηρεσιών (Σ.Υ.Υ). Το 2000 ως συντονιστής εταίρος οργανώσεων από 12 κράτη μέλη της Ε.Ε. πραγματοποιεί έρευνα για τον προσδιορισμό καλών πρακτικών με σκοπό την συμφιλίωση της επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής. Tο 2004 ιδρύει στην Κορινθία (Ξυλόκαστρο) και την Αττική (Καπανδρίτι, Πολυδένδρι) τρία οικοτροφεία για 45 άτομα με βαριά νοητική υστέρηση και ψυχικές ασθένειες καθώς και ένα κέντρο ημέρας στην Αθήνα. Την ίδια χρονιά, ως συντονιστής φορέας ενός μεγάλου αριθμού εταίρων, αναλαμβάνει την υλοποίηση του σχεδίου δράσης «Ίσες Δυνατότητες – Ίσες Ευκαιρίες» στα πλαίσια του Έργου  «Επιχορήγηση για την Παροχή Ολοκληρωμένων Παρεμβάσεων υπέρ των Γυναικών» για 2.309 γυναίκες που διαμένουν στην περιφέρεια Αττικής.  Το 2006 δημιουργεί το «Ινστιτούτο Απασχολησιμότητας» ως γραφείο προώθησης στην απασχόληση με σκοπό τη σύζευξη προσφοράς και ζήτησης εργασίας και την υποστήριξη ατόμων ευπαθών κοινωνικά ομάδων. Την ίδια χρονιά αναλαμβάνει ως συντονιστής φορέας την υλοποίηση οκτώ Σχεδίων Δράσης παροχής Συνοδευτικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών σε 5.500 άνεργους, μέλη ευπαθών κοινωνικών ομάδων, στα πλαίσια του Έργου «Επιχορήγηση για την Παροχή Συνοδευτικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών». 

Οι πληθυσμιακές ομάδες με τις οποίες ασχολείται, κυρίως, το ΚΜΟΠ είναι οι ακόλουθες:

·                     Τα άτομα που υποφέρουν από ψυχικές διαταραχές
·                     Οι οικογένειες που αντιμετωπίζουν προβλήματα οικογενειακά, κοινωνικά και επαγγελ¬ματικά.
·                     Τα παιδιά σχολικής ηλικίας που έχουν δυσκολίες προσαρμογής στο σχολικό τους περιβάλλον.
·                     Οι μονογονεϊκές οικογένειες.
·                     Οι μακροχρόνια άνεργοι και εκείνοι που έχουν χαμηλά επαγγελματικά προσόντα.
·                     Οι μετανάστες, οι παλιννοστούντες και οι πρόσφυγες.


Παράλληλα το ΚΜΟΠ έχει υλοποιήσει έναν σημαντικό αριθμό έργων εκτός Ελλάδος. Με τη συνεργασία άλλων Μ.Κ.Ο. και ενός μεγάλου δικτύου εξειδικευμένων συμβούλων υλοποιεί προγράμματα σε τρίτες χώρες με σκοπό την πιλοτική εφαρμογή προγραμμάτων και τη μεταφορά τεχνογνωσίας. Ενδεικτικά αναφέρεται η συνεργασία με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Τουρισμού στην υλοποίηση στην Κύπρο και την Τουρκία μιας εκστρατείας εναντίον της σεξουαλικής εκμετάλλευσης παιδιών σε τουριστικούς προορισμούς (2002-03) και η δημιουργία τριών κέντρων προώθησης στην απασχόληση στην Αίγυπτο (2007-08). 

Το ΚΜΟΠ διαθέτει μόνιμες δομές στην Αθήνα, στον Πειραιά, στο Πέραμα, στη Θεσσαλονίκη, στο Καπανδρίτι, στο Ξυλόκαστρο, στη Ξανθη, στη Κομοτηνή και στην Αλεξανδρούπολη.
 

8 σχόλια:

 1. ΛΑΛΙΣΤΑΤΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΜΚΟ.....!!!!

  ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΩΝ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ ΠΟΥ ΘΑΨΑΤΕ ΚΑΙ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ Δ.Σ. ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΗΜΙΝΑΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΘΑ ΔΩΣΕΤΕ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ???

  ΓΙΑ ΤΗ ΣΧΕΤΙΚΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ ΘΑ ΜΑΣ ΠΕΙΤΕ???

  ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΑΜΟΥΘ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΑΠΟ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΜΑΝΤΡΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΤΗΣ ΠΑΡΑΤΑΞΗΣ ΣΑΣ ΘΑ ΜΑΣ ΠΕΙΤΕ???

  ΓΙΑ ΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΑΙΑ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΟΥ ΚΑΘΕ ΦΟΡΑ ΠΑΙΡΝΕΙ Η ΣΥΖΥΓΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΤΗΣ ΠΑΡΑΤΑΞΗΣ ΣΑΣ ΘΑ ΜΑΣ ΠΕΙΤΕ???

  ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΙΚΡΟΕΡΓΟΛΑΒΟΥΣ ΞΑΔΕΡΦΙΑ ΚΑΙ ΚΟΥΜΠΑΡΟΙ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΠΟΥ ΠΑΙΡΝΟΥΝ ΟΛΕΣ ΔΟΥΛΕΙΕΣ ΜΕ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ ΘΑ ΜΑΣ ΠΕΙΤΕ???

  ΓΙΑ ΤΑ ΛΕΦΤΑ ΤΗΣ ΛΑΡΚΟ ΘΑ ΜΑΣ ΠΕΙΤΕ???

  ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΑ ΛΟΙΠΑ ΟΛΑ ΘΕΜΑΤΑ ΘΑ ΜΑΣ ΠΕΙΤΕ???

  ΔΩΣΤΕ ΜΑΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΥΤΑ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑΚΙΑ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. ΜΕΓΑΛΟ ΚΑΙΜΟ ΕΧΕΙΣ ΡΕ ΦΙΛΕ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΑΥΤΑ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΜΕ ΤΗΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΠΑΡΑΤΑΞΕΩΝ ..ΞΑΔΕΛΦΟΣ ΤΟΥ ΓΚΕΜΠΕΛΣ ΕΙΣΑΙ

   Διαγραφή
 2. ΤΟ ΘΕΜΑ ΑΥΤΟ ΜΕ ΤΗΝ ΜΚΟ ΜΑΛΛΟΝ ΕΧΕΙ ΒΓΕΙ ΓΙΑ ΞΕΚΑΡΦΩΜΑ ΑΠΟ ΣΑΣ ΤΟΥΣ ΙΔΙΟΥΣ ΓΙΑ ΝΑ ΕΠΙΣΚΙΑΣΤΟΥΝ ΤΑ ΑΛΛΑ ΤΡΕΧΟΝΤΑ ΚΑΙ ΣΟΒΑΡΑ. ΕΔΩ ΕΧΕΙ ΣΤΕΙΛΕΙ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ Ο ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ ΛΑΜΙΑΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΚΑΝΕΤΕ ΠΩΣ ΔΕΝ ΞΕΡΕΤΕ ΚΑΙ ΔΕΝ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ. ΑΛΗΘΕΙΑ ΓΙΑΤΙ ΕΙΠΑΜΕ ΤΑ ΧΕΙ ΒΑΛΕΙ ΜΕ ΤΗΝ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Οι Γερμανοί είναι φίλοι μας......

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΜΑΣ ΕΞΗΓΗΣΕΤΕ ΚΑΙ ΓΙΑ ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΓΕΛΑΔΙΑ ΚΑΙ ΝΤΟΜΑΤΑΚΙΑ?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. ΜΗΠΩΣ ΣΟΥ ΕΚΟΨΕ ΤΗΝ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΠΟΥ ΕΠΕΡΝΕΣ ΩΣ ΓΕΛΑΔΙ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΡΑΤΑΣ ΚΑΚΙΑ

   Διαγραφή
 5. ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΜΑΣ ΕΞΗΓΗΣΕΤΕ ΓΙΑ ΕΝΥΠΌΘΗΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΧΕΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΩΝ ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. Λογικό να βγάλει για τη ΜΚΟ μία σελίδα δήλωση διευκρίνηση ο δήμος.
  Για την Παπακωνσταντίνου και για τους άλλους δεν φτάνει μια σελίδα για να μας εξηγήσει αλλά ολοκληρη εγκυκλοπαίδεια.
  Καλά κάνεις και στηρίζεις τη Σεμίνα Παπακωνσταντίνου δήμαρχε. Αλλά πες και σε εμάς, να μάθουμε τι έγινε το πρόστιμο των 865.000 ευρώ. Πες μας για το άλλο πρόστιμο για τη βίλα απο το Λιμεναρχείο και την Κτηματική υπηρεσία, πές μας για πόσα τμ πληρώνει ΤΑΠ, ΔΤ, ΕΕΤΑ κλπ η βίλα και άλλα πολλά.....Κοιτα πως τα φέρνει ο καιρός έ ? Πρίν τις εκλογές να έχει σκάσει δικογραφία απο τον Εισαγγελέα Λαμίας και να έχει γίνει μπάχαλο σε όλες τις υπηρεσίες και στο δήμο για τη μαφιόζικη δραστηριότητα της αγίας οικογένειας που συγκάλυπταν οι υπηρεσίες....Αντε να ξεμπλέξεις τώρα. Και κάλεσαν να καταθέσει τον πορνόματάκια της Πολεοδομίας.....Θα μας πεί κανένας τι γίνεται τελικά ?

  ΑπάντησηΔιαγραφή

Παρακαλούμε γράφετε τα σχόλια σας με ελληνικούς χαρακτήρες (κεφαλαία ή μικρά). Επίσης παρακαλούμε πολύ να μην γράφετε υβριστικά σχόλια. Πάντα υπάρχει τρόπος να περιγράψετε μία κακή κατάσταση χωρίς ύβρεις.

Σχόλια με λατινικούς ή άλλους χαρακτήρες, όπως επίσης σχόλια υβριστικά και συκοφαντικά στο εξής θα διαγράφονται.

Παρακαλούμε λοιπόν τους φίλους αναγνώστες:

ΟΧΙ SPAM,
ΟΧΙ GREEKLISH,
ΟΧΙ ΠΡΟΣΒΛΗΤΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ

Παρακαλούμε επίσης τα σχόλιά σας να είναι σχετικά με την ανάρτηση.

ΣΤΑ ΕΠΩΝΥΜΑ ΑΡΘΡΑ, ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΚΑΙ ΕΠΩΝΥΜΑ ΣΧΟΛΙΑ.

______________________________________ Αρχειοθήκη αναρτήσεων ιστολογίου