Τρίτη, 11 Φεβρουαρίου 2014

ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ: Διευκρινήσεις για την ορθότητα της διαδικασίας διεξαγωγής διαγωνισμού


Οι υπηρεσίες του Δήμου είναι στη διάθεση των πολιτών για έγκυρες ενημερώσεις που αφορούν τις αποφάσεις τις Διοίκησης του Δήμου. 

Μόνον έτσι δεν θα γίνεται παραπληροφόρηση και δεν θα δημιουργούνται εσφαλμένες εντυπώσεις. 

Είναι σημαντικό αυτό, ειδικά για τα έργα υποδομής , όπως είναι η διαχείριση των απορριμμάτων που θα λύσει οριστικά το πρόβλημα στο Δήμο Λοκρών. 

Τα κακόβουλα σχόλια και τα υπονοούμενα θίγουν και υπονομεύουν τα δικαιώματα των πολιτών του τόπου, προσπαθούν να αποπροσανατολίσουν κι έχουν άλλους σκοπούς διαφορετικούς από τον αναπτυξιακό που έχει ανάγκη ο τόπος.

Παραθέτουμε το αντίστοιχο έγγραφο και θα ακολουθήσει και η ομόφωνη απόφαση της οικονομικής επιτροπής:


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                     Αταλάντη   : 20-01-2014
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ                                              Αριθ.Πρωτ.:  1540
ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ
                                                                       

Ταχ.Δ/νση     : Αθ. Διάκου 6                                     ΠΡΟΣ:     ΕΠΠΕΡΑΑ

Ταχ.Κώδικας: 35200                                               

Πληροφορίες: ΣΙΟΥΛΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ                       
Τηλέφωνο     : 22333 – 51306                                              
FAX                : 22333 – 51311                                      ΘΕΜΑ: « Διευκρινήσεις για την ορθότητα της διαδικασίας διεξαγωγής διαγωνισμού»


       Ο διεθνής ανοικτός διαγωνισμός για την «Προμήθεια Σταθμών Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων» διενεργείται σύμφωνα με την με αρ. πρωτ. οικ.116241/13-2-2012 απόφαση του Ειδικού Γραμματέα Υδάτων με θέμα την ένταξη της πράξης «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΑΔΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΟΚΡΩΝ» με κωδικό MIS 365788 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιβάλλον – Αειφόρος Ανάπτυξη 2007-2013» και τη με αρ. πρωτ. οικ.104034/26-2-2013 απόφαση του Γεν. Γραμματέα Χωροταξίας και Αστικού Περιβάλλοντος του ΥΠΕΚΑ με θέμα την 1η τροποποίηση της

Οι δε όροι της διακήρυξης έχουν εκπονηθεί βάσει των προτύπων του ΥΠΕΚΑ και εγκρίθηκαν με την με αριθμ.  πρωτ. Οικ. 109284/26-09-2013 Απόφαση Προέγκρισης Δημοπράτησης του Γενικού Γραμματέα Χωροταξίας και Αστικού Περιβάλλοντος του ΥΠΕΚΑ.  Κατά συνέπεια, η δημοπράτηση έπρεπε να γίνει σύμφωνα με την ως άνω απόφαση, μη επιτρεπομένης της όποιας παρέκκλισης ή τροποποίησης των όρων, με κίνδυνο απένταξης της πράξης και απώλειας της χρηματοδότησης.

Ειδικότερα, σε ό,τι αφορά τον ουσιώδη όρο της διακήρυξης περί υποχρεωτικής προσφοράς για το σύνολο των ειδών, ουδόλως αντίκειται στην κείμενη νομοθεσία, αφού το νομοθετικό πλαίσιο των δημοσίων διαγωνισμών και συμβάσεων υποχρεώνει την αναθέτουσα αρχή να ορίζει ρητώς μεταξύ των όρων μίας διακήρυξης, την δυνατότητα για τους προμηθευτές υποβολής προσφορών για μέρος ή για το σύνολο των ζητουμένων υλικών (άρθρο 3 παρ. 6β Απόφαση ΥΠΕΣΔΔΑ 11389/1993 (ΦΕΚ 185/93 τεύχος Β'): Ενιαίος κανονισμός προμηθειών Τοπικής Αυτοδιοίκησης).

Εξάλλου ο όρος αυτός ουδόλως είναι περιοριστικός, αφού προβλέπεται η δυνατότητα συμμετοχής στον ανωτέρω διαγωνισμό ενώσεων / κοινοπραξιών προμηθευτών, και τούτο ουδόλως δυσχεραίνει την ευρεία συμμετοχή. Αντιθέτως, δίνεται η δυνατότητα στους υποψηφίους προμηθευτές να συστήσουν ενώσεις/κοινοπραξίες, προκειμένου να επιτευχθεί η καλύτερη προσφορά.

Σε κάθε περίπτωση, οι τεχνικές προδιαγραφές είναι σύμφωνες με την κείμενη νομοθεσία, αφού καθιστούν δυνατό τον αντικειμενικό χαρακτηρισμό των υπό προμήθεια ειδών κατά τέτοιο τρόπο ώστε να ανταποκρίνονται στην χρήση για την οποία προορίζονται από την αναθέτουσα αρχή και δεν αναφέρουν προϊόντα ορισμένης κατασκευής ή προέλευσης, ή μεθόδους επεξεργασίας οι οποίες έχουν ως αποτέλεσμα να ευνοούν ορισμένες επιχειρήσεις ή προϊόντα.

Ειδικότερα με το με αριθ. πρωτ. 21669/05-12-2013 που κοινοποιήθηκε σε όλους όσους είχαν προμηθευτεί τεύχη δημοπράτησης διατυπώνεται καθαρά ότι :
-Είναι επιθυμητό αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων
-Αφαιρείται από τις προδιαγραφές του λειοτεμαχιστή η παράγραφος των αποκλίσεων
-Όπου αναφέρεται η λέξη <<περίπου>> αφορά στις ελάχιστες προδιαγραφές που απαιτούνται καθώς και ότι
-Οποιαδήποτε τεκμηριωμένη προσφορά καλύπτει τις ελάχιστες προδιαγραφές θα γίνει αποδεκτή και θα ελεγχθεί από την επιτροπή διαγωνισμού.

  <<Περιορισμός του μέγιστου μικτού φορτίου του μηχανήματος>> 
  Όταν συντάσσονται τεχνικές προδιαγραφές για την προμήθεια μηχανημάτων οφείλουμε να λάβουμε υπόψη μας και την μετά την προμήθεια λειτουργία του και ειδικότερα το κόστος λειτουργίας και συντήρησης.   Επίσης, έπρεπε να ληφθεί υπόψη το γεγονός ότι οι Σταθμοί Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων είναι (2) και ο λειοτεμαχιστής θα πρέπει να μεταφέρεται σε απόσταση 20 χιλιομέτρων περίπου (Αταλάντη – Μαλεσίνα) σε εβδομαδιαία βάση.
    
<<Σύστημα κοπής – τεμαχισμού>>
 Βεβαίως και υπάρχουν μηχανήματα που ξεπερνούν τις προδιαγραφές αλλά αυτές συντάχθηκαν με γνώμονα τον μέγιστο μικτό φορτίο του μηχανήματος,  τον προϋπολογισμό του υποέργου  και το κόστος λειτουργίας και συντήρησης.

Επίσης, σαφώς αναφέρεται <<κατά προτίμηση>>, όρος διόλου απαγορευτικός στο να υποβληθούν προσφορές που σε ότι αφορά τον λειοτεμαχιστή να τεκμηριώσουν την προσφορά ενός μηχανήματος με <<ανώτερες προδιαγραφές >> από αυτές που απαιτούνται.
 
Βάσει των ανωτέρω, και δεδομένης της υποχρεωτικής και δεσμευτικής εκ μέρους της αναθέτουσας αρχής, απαρέγκλιτης τήρησης των όρων δημοπράτησης, σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. Οικ. 109284/26-09-2013 Απόφαση Προέγκρισης Δημοπράτησης του Γενικού Γραμματέα Χωροταξίας και Αστικού Περιβάλλοντος του ΥΠΕΚΑ, οι όροι της διακήρυξης δεν δύνανται να τροποποιηθούν.

Σχετικά με το αν «κατά την σύνταξη των τευχών δημοπράτησης διεξαγάγαμε έρευνα αγοράς σχετικά με τους υπάρχοντες προμηθευτές, οι οποίοι μπορούν να παρέχουν σωρευτικά όλα τα ζητούμενα είδη προμήθειας με τις συγκεκριμένες τεχνικές προδιαγραφές για κάθε ένα εξ αυτών όπως περιγράφονται στη διακήρυξη, το εύρος τιμών των προϊόντων αυτών και να μας προσκομίσετε τα αποτελέσματα της διεξαχθείσας από την Υπηρεσία».


   Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι έχει διεξαχθεί έρευνα αγοράς από την Υπηρεσία μας και ειδικότερα μας έστειλαν τεχνικές προδιαγραφές οι:
Ø  ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ
Ø  HELESIS
Ø  ΚΑΟΥΣΗΣ

    γεγονός που μας οδήγησε στην πεποίθηση ότι δεν τίθεται θέμα στην περαιτέρω ομαλή διεξαγωγή του διαγωνισμού.
                                                                            ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ
                                                                           Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
                                                                             Η Προϊσταμένη


                                                                         ΣΙΟΥΛΑ ΑΘ. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ

Συνημμένα:
1)τρεις τεχνικές προδιαγραφές
            Λειοτεμαχιστή
2)τρεις τεχνικές προδιαγραφές

            ΣΜΑ* ** *** ** *


        ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ

Α Ρ Ι Θ Μ Ο Σ         5/20/2014

Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λοκρών
Συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα στις 10 Φεβρουαρίου 2014 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13,00 μ.μ. ύστερα από την 2802 - 06/02/2014  πρόσκληση του Προέδρου αυτής, η οποία επιδόθηκε σε κάθε ένα μέλος της Επιτροπής σύμφωνα με το άρθρο 75 του N. 3852/2010 και αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία των παρόντων μελών ( 0 ) σε σύνολο ( 7 ) ήτοι:

       Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                      ΠΑΡΟΝΤΑ                  ΜΕΛΗ                   ΑΠΟΝΤΑ
                                              

κηρύχθηκε από τον Πρόεδρο η έναρξη της συνεδρίασης, στην οποία παρόν ήταν και ο Δημοτικός υπάλληλος, Βασίλειος Λιάρτης για την τήρηση των πρακτικών, προς συζήτηση των με την παρακάτω σειρά θεμάτων της ημερησίας διάταξης:

Θέμα 1ο: Επί προδικαστικής προσφυγής της εταιρείας ¨Α. ΚΑΟΥΣΗΣ Α.Ε.¨ 

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 3o θέμα της ημερήσιας διατάξεως, έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής
Επιτροπής τα εξής :
Η επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού του άρθρου 46 του ΕΚΠΟΤΑ, συνεδρίασε για να γνωμοδοτήσει για την αρ. πρωτ. 2691/5-2-2014 προδικαστική προσφυγή που υπέβαλε ο υποψήφιος ανάδοχος   Α.ΚΑΟΥΣΗΣ ΑΕ για το διαγωνισμό: ««Προμήθεια Σταθμών Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων» η οποία αναφέρει τα εξής:
Στη συνεδρίαση της επιτροπής ήταν παρόντες:
Α) Τριανταφυλλιά Σιούλα
Β)
Γ)
Γνωμοδότηση της Επιτροπής του άρθρου 46 του ΕΚΠΟΤΑ επί της προδικαστικής προσφυγής της Α.ΚΑΟΥΣΗΣ ΑΕ

1. Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 4 του Ν.3886/2010, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 63 του  Ν.4055/2012, κάθε ενδιαφερόμενος υποψήφιος ανάδοχος, πριν υποβάλλει αίτηση ασφαλιστικών  μέτρων, οφείλει, μέσα σε προθεσμία 10 ημερών, αφότου έλαβε πλήρη γνώση παράνομης πράξης ή  παράλειψης στο πλαίσιο διαγωνισμού για σύναψη δημόσιας σύμβασης, να ασκήσει προδικαστική  προσφυγή ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, προσδιορίζοντας ενδίκως τις νομικές και πραγματικές  αιτιάσεις, που δικαιολογούν το αίτημά του.
Η Εταιρεία Α.ΚΑΟΥΣΗΣ  Α.Ε. με την από 4/2/2014 προσφυγή της στρέφεται κατά της  4/15/2014 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λοκρών, με την οποία απερρίφθη το υπ’ αριθ. 1506/20-01-2014 Πρακτικό της Επιτροπής Αξιολόγησης, και δεν κατακυρώθηκε η προμήθεια στην εταιρεία Α.ΚΑΟΥΣΗΣ ΑΕ.
Η ως άνω απόφαση κοινοποιήθηκε στην προσφέυγουσα την 29-1-2014, και κατά συνέπεια, η προσφυγή εμπροθέσμως υποβάλλεται, και θα πρέπει να εξεταστεί στην ουσία της.
2. Το υποχρεωτικό θεσμικό πλαίσιο που διέπει  την υπ’ αριθ. 20045/2013 ∆ιακήρυξη του ∆ηµάρχου για τον διεθνή ανοικτό διαγωνισμό για την «Προμήθεια Σταθμών Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων έχει ως στόχο την καθιέρωση διαφάνειας στις διαδικασίες ανάθεσης των δημοσιών συμβάσεων προμηθειών, την απαγόρευση χρήσης κριτηρίων ανάθεσης που εισάγουν στοιχεία διακριτικής μεταχείρισης των συμμετεχόντων και τη διασφάλιση πραγματικού ανταγωνισμού ώστε οι συμβάσεις αυτές να ανατίθενται χωρίς διακρίσεις και να επιτυγχάνεται η επιλογή της βέλτιστης διαθέσιμης προσφοράς. Από τις διατάξεις δε αυτές συνάγεται ότι, είναι δυνατή η κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού με κριτήριο τη συμφερότερη προσφορά στον μοναδικό προμηθευτή που υποβάλλει τυπικώς έγκυρη προσφορά, χωρίς να δημιουργείται έλλειψη ανταγωνισμού, αφού η ύπαρξη περισσότερων διαγωνιζομένων δεν τίθεται από το νόμο ως προϋπόθεση της συνέχισης της διαδικασίας ή της αναθέσεως του διαγωνισμού εφόσον τηρήθηκαν όλες οι διαδικασίες δημοσιότητας του διαγωνισμού(Πράξη VII Tμ. Ελ.Συν 11/2011). Στην περίπτωση όμως αυτή, απαιτείται είτε από το σώμα της κατακυρωτικής απόφασης, είτε από τα λοιπά στοιχεία του φακέλου, να προκύπτει ότι με την συγκεκριμένη προμήθεια εξυπηρετούνται και διασφαλίζονται τα συμφέροντα του οικείου Δήμου (βλ. και Πράξεις IV Τμ. Ελ.Συν. 183/2004 και VII Τμ. Ελ.Συν. 54/2010). Απαιτείται δηλαδή η ύπαρξη σχετικής αιτιολογίας από την οποία να προκύπτει ότι η μοναδική υποβληθείσα παραδεκτή προσφορά είναι πράγματι ικανοποιητική για το Δήμο, η οποία (αιτιολογία) δύναται να προκύπτει και από τα στοιχεία του φακέλου (Απόφαση VI Τμ. Ελ.Συν 1505/2012).
Εν προκειμένω, από την εξέταση του φακέλου της προσφοράς της εταιρείας «Α.ΚΑΟΥΣΗΣ ΑΕ», από τα περαιτέρω στοιχεία που επικαλείται η εταιρεία «Α.ΚΑΟΥΣΗΣ ΑΕ» με την προσφυγή της, και από το γεγονός πως με την συγκεκριμένη προμήθεια εξυπηρετούνται και διασφαλίζονται τα συμφέροντα του Δήμου Λοκρών, καθόσον πρόκειται για συγχρηματοδοτούμενο έργο από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιβάλλον – Αειφόρος Ανάπτυξη 2007-2013», η προσφυγή πρέπει να γίνει αποδεκτή στο σύνολό της.

Βάσει των ανωτέρω, η Επιτροπή ομόφωνα εισηγείται:
1) Την αποδοχή της υπό κρίσιν προδικαστικής προσφυγής της «Α. ΚΑΟΥΣΗΣ ΑΕ»
ως νόμω και ουσία βάσιμης και
2) Την ακύρωση της με αριθμ. 4/15/2014 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λοκρών και διαβιβάζει την παρούσα εισήγησή της στην Οικονομική Επιτροπή του Δήμου  Λοκρών, προκειμένου ν’ αποφανθεί οριστικά.
Μετά τα ανωτέρω ο Πρόεδρος της Ο.Ε. πρότεινε στο σώμα όπως αποδεχθεί τη  Γνωμοδότηση  της
Επιτροπής Διαγωνισμού επί της προδικαστικής προσφυγής της Α.ΚΑΟΥΣΗΣ ΑΕ.
Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση του Κου Προέδρου, τα Πρακτικά Ι & ΙΙ της Επιτροπής
Διαγωνισμού, ομοίως και τις γνωμοδοτήσεις της, τις ενστάσεις που κατατέθηκαν, την αριθμ. 20045/2013
περίληψη διακήρυξης Δημάρχου, την αριθμ. 4/15/2014 απόφαση της Ο.Ε, τις διατάξεις των Ν.2286/95, 3463/06
όπως ισχύουν σήμερα καθώς και του άρθρου 72 παρ.1 περ.ε ́ του Ν.3852/10, τη διάταξη του άρθρου 4 του Ν.3886/2010, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 63 του  Ν.4055/2012 και μετά από διαλογική συζήτηση,

                                              ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

1)Αποδέχεται την υπό κρίσιν προδικαστική προσφυγή της «Α. ΚΑΟΥΣΗΣ ΑΕ» ως  νόμο και ουσία βάσιμη.
2) Ακυρώνει την με αριθμ. 4/15/2014 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λοκρών.
3) Εγκρίνει το υπ’ αριθ. 1506/20-01-2014 Πρακτικό της Επιτροπής Αξιολόγησης για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια Σταθμών Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων»  και κατακυρώνει τη προμήθεια στην εταιρεία Α.ΚΑΟΥΣΗΣ ΑΕ.
4) Εξουσιοδοτεί τον Κο  Δήμαρχο για τις περαιτέρω ενέργειες.

Η πράξη αυτή έλαβε αυξ. αριθμό 5/20/2014
...................................................................................................................................................
Αφού τελείωσαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση
Για τούτο συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται όπως ακολουθεί

      Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                  ΤΑ ΜΕΛΗ
                                                                                      
         
               ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
        Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο.Ε. ΛΟΚΡΩΝ


            
           

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ  ΔΗΜΟΥ ΛΟΚΡΩΝ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλούμε γράφετε τα σχόλια σας με ελληνικούς χαρακτήρες (κεφαλαία ή μικρά). Επίσης παρακαλούμε πολύ να μην γράφετε υβριστικά σχόλια. Πάντα υπάρχει τρόπος να περιγράψετε μία κακή κατάσταση χωρίς ύβρεις.

Σχόλια με λατινικούς ή άλλους χαρακτήρες, όπως επίσης σχόλια υβριστικά και συκοφαντικά στο εξής θα διαγράφονται.

Παρακαλούμε λοιπόν τους φίλους αναγνώστες:

ΟΧΙ SPAM,
ΟΧΙ GREEKLISH,
ΟΧΙ ΠΡΟΣΒΛΗΤΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ

Παρακαλούμε επίσης τα σχόλιά σας να είναι σχετικά με την ανάρτηση.

ΣΤΑ ΕΠΩΝΥΜΑ ΑΡΘΡΑ, ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΚΑΙ ΕΠΩΝΥΜΑ ΣΧΟΛΙΑ.

______________________________________ Αρχειοθήκη αναρτήσεων ιστολογίου